“Birgə və Sağlam” IB

“Birgə və Sağlam” İctimai Birliyi 2013-cü ildə Bakı şəhərində təsis olunmuş qeyri-kommersiya təşkilatıdır.
Birliyin əsas məqsədi : Psixi sağlamlığın qorunmasına kömək etmək, psixi əlilliyi olan və bu səbəbdən, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanların, o cümlədən, uşaqların müalicə və reabilitasiya xidmətlərindən yararlanmasına kömək etmək, psixi əlilliyi olan insanların hüquqlarını qorumaq, sosial bərabərlik və inkluziya təşəbbüslərini artırmaq, bu istiqamətdə cəmiyyətin məlumatlandırılması və sözügedən təşəbbüslərə qoşulmağa həvəsləndirməkdir. “Birgə və Sağlam” İctimai Birliyi reabilitasiya mərkəzlərində psixi və əqli əlilliyi olan və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara reabilitasiya və bərpa xidmətləri göstərir.
Bildiyiniz kimi, bu cür xidmətlər müxtəlif dəstəklərlə həyata keçirilir. İnkişaf problemləri olan uşaqlar diaqnozlarına müvafiq olaraq bərpa proqramlarından istifadə etsə də, bu uşaqların digər müxtəlif ehtiyacları birlik tərəfindən qarşılana bilmir. Uşaqların digər müxtəlif ehtiyaclarının qarşılanması və ümumiyyətlə, cəmiyyətdə bu istiqamətdə sosial təşəbbüskarlığın artırılması məqsədilə, bir sıra özəl müəssisələr öz fəaliyyətləri sahəsində dəstəklərini təklif edirlər. Bu mənada, uşaqların əyləncəsi, oyuncaqları, bayram tədbirləri və bir sıra digər ehtiyacları müvafiq xidmətlər göstərən şirkət və qurumlar tərəfindən xeyriyyə məqsədilə təmin olunur.

“Birgə və Sağlam” public union is a non-profit organization founded in Baku in 2013.
The main purpose of the union is to help protect mental health, to help people with mental disabilities and therefore in need of special care, including children, to benefit from treatment and rehabilitation services, to protect the rights of people with mental disabilities, to increase social equality and inclusion initiatives, to inform the community in this direction and to encourage them to join the above-mentioned activities. “Together and Healthy” Public Union provides rehabilitation services to children with mental and psychological disabilities and in need of special care in rehabilitation centers.
As you know, such services are provided with various supports. Although children with developmental problems use recovery programs in accordance with their diagnosis, other different needs of these children are not met by the union. In order to meet various other needs of children and to increase social initiative in this direction in society in general, a number of private enterprises offer their support in the field of their activities. In this sense, entertainment of children, toys, festive events and a number of other needs are provided for charitable purposes by companies and organizations that provide appropriate services.

Общественное объединение “Birgə və Sağlam” -некоммерческая организация, основанная в 2013 году в городе Баку.
Основная цель объединения: содействовать охране психического здоровья, помогать людям с психическими отклонениями и, следовательно, нуждающимся в особой заботе, в том числе детям, пользоваться услугами лечения и реабилитации, защищать права людей с психическими отклонениями, развивать инициативы социального равенства и принятии обществом, поощрять информирование общества в этом направлении и участвовать в указанных инициативах. Общественное объединение “Вместе и Здоровы” оказывает реабилитационные и восстановительные услуги детям с психическими и умственными отклонениями и нуждающимися в особой заботе.
Как известно, такие услуги осуществляются с различной поддержкой. Хотя дети с проблемами развития используют программы восстановления в соответствии с их диагнозами, другие различные потребности этих детей не могут быть удовлетворены объединением. В целях удовлетворения других потребностей детей и повышения социальной инициативы в обществе в целом в этом направлении ряд частных предприятий предлагают поддержку в сфере своей деятельности. В этом смысле развлечения детей, игрушки, праздничные мероприятия и ряд других потребностей предоставляются в благотворительных целях компаниями и учреждениями, предоставляющими соответствующие услуги.

Sayta keçid: www.birgesagam.az

Rəy bildirin