1999-cu ildən etibarən fəaliyyət göstərən Smart Systems Technology şirkəti, dövlət strukturları, bank və sığorta təşkilatları, bank olmayan kredit təşkilatları, hotel, restoran və turizm müəssisələri, tibb müəssisələri və sair qurumlar üçün tam yerli avtomatlaşdırılmış proqram təminatı sistemlərinin, o cümlədən müəssisə resurslarının idarə olunması (ERP) – maliyyə, mühasibatlıq, anbar, təchizat, satış, insan resurslarının idarə olunması və s. sistemlərin işlənib hazırlanması və tətbiqi, internet, TV və Telefoniya xidmətlərinin göstərilməsi, fiber-optik infrastrukturun yaradılması, G-PON layihələrin tətbiqi, zəif-axım kabelləşdirilmə işlərinin görülməsi, data-transfer şəbəkələrinin qurulması və kompleks İT həllər üzrə ixtisaslaşmışdır.

Starting to operate since 1999, Smart Systems Technology Company is specializing in development and application of entirely local automated software systems, including entity resources management (ERM) – finance, accounting, warehouse, supply, sale, human respurces management and other systems; provision of Internet, TV and Telephony services; creation of fiber optical infrastructure; application of G-PON projects; low-current wiring works, installation of data-transfer networks; and comprehensive IT solutions for government authorities, banks and insurance companies, non-bank loan organizations, hotels, restaurants and tourism facilities, healthcare facilities and other institutions.

Компания Smart Systems Technology, действующая с 1999 года, специализируется на полностью локальных автоматизированных системах программного обеспечения, включая управление ресурсами предприятия (ERP) – разработка и внедрение финансовых, бухгалтерских, складских, снабженческих, продаж, систем управления человеческими ресурсами и др., предоставление услуг интернета, телевидения и телефонии, создание волоконно-оптической инфраструктуры, внедрении G-PON проектов, проведении работ по слаботочной кабелизации, построение сетей передачи данных и комплексных ИТ-решений для государственных структур, банковских и страховых организаций, небанковских кредитных организаций, отелей, ресторанов и туристических учреждений, медицинских учреждений и других структур.

Sayta keçid: www.smart.az

Rəy bildirin