AZ: PROAV MMC Audio Vizual sistemlər sahəsində fəaliyyət göstərir. Şirkətimizin təqdim etdiyi əsas həllər aşağıdakılardır:
-Səs sistemləri
-Səhnə və teatral işıq sistemləri
-Vizual sistemlər, görüntü sistemləri
-Audio Vizual sistemlərin avtomatlaşdırılması
-Səhnə və Truss sistemləri
-Akustik Konsaltinq
İştirak etdiyimiz layihələrdə yuxarıda sadaladığımız sistemlərin dizaynı, avadanlıqların təmin edilməsi və quraşdırılması, sistemin proqramlaşdırılması, yoxlanılması və təhvil verilməsi mərhələləri tərəfimizdən həyata keçirilir.

EN: PROAV LLC carries out activities in the field of audio and visual systems. The main solutions presented by our company are indicated below:

  • Sound systems
  • Lighting systems for stage and theater
  • Visual systems, surveillance systems
  • Automation of audio and visual systems
  • Stage and spiral systems
  • Acoustic Consulting
    In the framework of projects in which we participate, we are engaged in the design of these systems, the provision and installation of equipment, programming, testing and delivery systems.

RU: ООО PROAV осуществляет деятельность в области аудио- и визуальных систем. Основные решения, представляемые нашей компанией, указаны ниже:
-Звуковые системы
-Системы освещения для сцен и театров
-Визуальные системы, системы наблюдения
-Автоматизация аудио- и визуальных систем
-Сценические и шпренгельные системы
-Акустический Консалтинг
В рамках проектов, в которых мы принимаем участие, мы занимаемся дизайном указанных систем, обеспечением и установкой оборудования, программированием, проверкой и сдачей систем .

Sayta keçid: PROAV.AZ

Rəy bildirin