Müəssisə resurslarının planlaşdırılması “Mercury-ERP”-nin əsas məqsədidir. Öz çoxsaylı alətləri ilə “Mercury-ERP” bütün resurslardan səmərəli istifadəyə geniş imkanlar açmaqdadır. “Mercury-ERP”, onu tətbiq edən istənilən müəssisə üçün ERP strategiyasının reallaşdırılmasında əvəzsiz yardımçıdır. “Mercury-ERP”-nin unikallığı, onun həm sənayenin müxtəlif sahələrində, həm pərakəndə ticarətdə, həm də topdansatışda asanlıqla istifadə edilə bilməsidir. Bu proqram təminatı sahibkarlara sadəcə müasir korporativ dəyərlər vəd etmir. “Mercury-ERP”, anbara nəzarətin optimallığını, topdan və pərakəndə satış proseslərinin düzgün qurulmasını, əməliyyat xərclərinin aşağı salınmasını, bir sözlə, biznes proseslərinin geniş qavramını özündə əks etdirir. “Mercury-ERP” biznes proseslərində ortaya çıxan problemlərin praktiki həll imkanlarını yaradacaq müasir proqram təminatıdır.

Planning of enterprise resources is the main goal of “Mercury-ERP”. With its numerous tools, Mercury-ERP opens up wide opportunities for efficient use of all resources. “Mercury-ERP” is an indispensable assistant in the implementation of ERP strategy for any enterprise that implements it. The uniqueness of Mercury-ERP is that it can be easily used in various industries, both in retail and wholesale. This software does not only promise modern corporate values to entrepreneurs. “Mercury-ERP” reflects the optimality of warehouse control, the correct establishment of wholesale and retail processes, the reduction of operating costs, in one word, provides the broad perception of business processes. “Mercury-ERP” is a modern software that will create practical solutions to the problems arising in business processes.

Планирование ресурсов предприятия является основной целью «Mercury-ERP». Благодаря своим многочисленным инструментам «Mercury-ERP» открывает большие возможности для эффективного использования всех ресурсов. «Mercury-ERP» является незаменимым помощником в реализации стратегий ERP для любого предприятия, реализующего его. Уникальность «Mercury-ERP» заключается в его простоте использования в различных отраслях, в розничной и оптовой торговле.
Это программное обеспечение обещает предпринимателям не только современные ценности предприятия. «Mercury-ERP» включает в себя оптимизацию контроля складирования, правильное построение процессов оптовой и розничной торговли, снижение эксплуатационных расходов и, одним словом, более широкое понимание бизнес-процессов. «Mercury-ERP» – это современное программное обеспечение, которое обеспечивает практическое решение проблем, возникающих в бизнес-процессах.

Sayta keçid: www.mercuryerp.az

Rəy bildirin