AZ: Kapital Bank Azərbaycanın ən geniş filial şəbəkəsinə malik bank olaraq uğurla fəaliyyət göstərir. Hazırda Kapital Bank Azərbaycanda say etibarı ilə ən çox və yenilikçi məhsullar təqdim edən maliyyə qurumudur. Universal bank olan Kapital Bank 3 milyondan çox fiziki və 22 mindən artıq hüquqi şəxsə xidmət göstərir. Eyni zamanda, Kapital Bank dövlətin həyata keçirdiyi bir sıra sosial proqramlarda yaxından iştirak edir və real sektorun inkişafı üzrə əhəmiyyətli layihələr həyata keçirir. Real sektorun maliyyə vəsaitlərinə əlçatanlığını təmin etmək üçün rahat və çevik maliyyələşmə vasitələri olan Ticarət Əməliyyatlarının Maliyyələşdirilməsi, Overdraft və s. məhsulları təklif edir.

EN: Kapital Bank, having the biggest branch network in Azerbaijan, successfully perform its banking activities. Currently, Kapital Bank is a financial institution that offers the largest number of new innovative products in Azerbaijan. Being the universal in nature, Kapital Bank serves more than 3 million individuals and more than 22 thousand legal entities. At the same time, Kapital Bank closely participates in a number of state-owned social projects and implements a number of development programs of the real sector. In order to increase financial accessibility for the real sector, the Bank offers such convenient and flexible services such as Financing of Trade Operations, Overdraft, etc.

RU: Kapital Bank, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане, успеш но осуществляет свою банковскую
деятельность. В настоящее время Kapital Bank – финансовое учреждение, которое предлагает наибольшее количест- во новых инновационных продуктов в Азербайджане. Банк, являясь универсальным, оказывает услуги более 3 миллионам физических и более 22 тысячам юридических лиц. В то же время, банк принимает активное участие в реализации государственных социальных прог- рамм, а также программ по развитию реального сектора. С целью повышения финансовой доступности для реального сектора банк предлагает такие удобные и гибкие услуги как: Финансирование Торговых Операций, Овердрафт и др.

Sayta keçid: kapitalbank.az

Etiketlər: bank , kredit , kartlar , maliyə ,

Rəy bildirin