AZ: Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı, dövlət tərəfindən aparılan uğurlu iqtisadi islahatlar, yaradılmış əlverişli sərmayə mühiti ölkəmizin dünya iqtisadiyatına inteqrasiyasını mümkün etmişdir. Enerji-N MMC şirkəti belə uğurlu iqtisadi siyasətdən bəhrələnərək 2011-ci ildən müştərilərə müasir tələblərə cavab verən məhsul və xidmətlər təklif edir. Fəaliyyət dairəsini daima genişləndirmək məqsədilə, dünyanın bir çox şirkətləri ilə əlaqələr quraraq, öz məhsullarını Qafqazdakı müştərilərinə yüksək səviyyədə təqdim edir. Şirkətimiz qaz və su məhsullarının (sayğaclar, tənzimləyicilər, alarm cihazları, flanslar, detektorlar və s.) satışını və servisini həyata keçirir.

EN: The development of Azerbaijan’s economy, successful economic reforms carried out by the state and the favorable investment climate made it possible to integrate our country into the world economy. Taking advantage of such a successful economic policy, Enerji-N LLC has been offering its customers products and services meeting modern requirements since 2011. In order to constantly expand its sphere of activity, it establishes relations with many companies of the world and presents its products to its customers in the Caucasus region at a high level. Our company produces gas and water products (meters, regulators, alarm devices, flanges, detectors and so on.) carries out the sale and service.

RU: Развитие экономики Азербайджана, проводимые государством успешные экономические реформы, созданная благоприятная инвестиционная среда позволили нашей стране интегрироваться в мировую экономику. Компания ООО Energy-N, следуя такой успешной экономической политике, с 2011 года предлагает клиентам продукцию и услуги, отвечающие современным требованиям. С целью постоянно расширять сферу деятельности, налаживая связи со многими компаниями мира, компания представляет свою продукцию на высоком уровне клиентам в Кавказском регионе. Наша компания специализируется газовой и водной продукцей (счетчики, регуляторы, сигнальные устройства, фланцы, детекторы и т. д.), осуществляет продажу и обслуживание.

Sayta keçid: ENERJİ-N.COM

Rəy bildirin