Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası

AZ: Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası (ASK) Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin könüllülük əsasında faəliyyətini əlaqələndirən, onların hüquqi və iqtisadi mənafelərini müdafiə edən qeyri-kommersiya, qeyri-hökumət təşkilatıdır.
ASK Beynəlxalq Əmək Təşkilatının, Beynəlxalq İşəgötürənlər Təşkilatının, Ümumdünya QHT Birliyinin, Beynəlxalq Sənayeçilər və Sahibkarlar Konqresinin, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının və Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Biznes Şurasının, İslam Ticarət, Sənaye və Kənd Təsərrüfatı Palatasının, Dünya KOS və İpək Yolu Beynəlxalq Ticarət Palatası, BMT-nin Qlobal Sazişinin üzvüdür

EN: The Azerbaijan Entrepreneurs Confederation (ASK) is a non-profit, non-governmental organization that voluntarily connects the activities of legal entities and individuals engaged in entrepreneurial activities, regardless of the property and organizational-legal form in the Republic of Azerbaijan and protects their legal and economic interests.
ASK is a member of the International Labor Organization, International Organization of Employers, the World Association of NGOs, the International Congress of Industrialists and Entrepreneurship, Cooperation Council of the Turkic-speaking States and the Business Council of the Black Sea Economic Cooperation Organization, the Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture, the World SME Forum and the Silk Road International Chamber of Commerce, the United Nations Global Compact.

RU: Конфедерация Предпринимателей Азербайджана (ASK) является некоммерческой неправительственной организацией, которая добровольно связывает деятельность юридических и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы в Азербайджанской Республике, а также защищает их юридические и экономические интересы.
ASK является членом Международной Организации Труда, Международной Организации Работодателей, Всемирной Ассоциации Неправительственных Организаций, Международного Конгресса Промышленников и Предпринимателей, Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств и Делового Совета Организации Черноморского Экономического Сотрудничества, Исламской торгово-промышленной палаты , Всемирного Форума МСП, Международной торговой палаты Шелкового пути, Глобального договора Организации Объединенных Наций.

Sayta keçid: ask.org.az

Rəy bildirin