AZ: Müasir tikililərin təhlükəsizlik tələblərinə, eləcə də, estetik tələbatlarımıza tam cavab verə bilməsi üçün inşaatın bütün mərhələlərində izolyasiya sistemləri mühüm rol oynayır. Bu sistemlər isə yalnız yüksək texnologiya əsasında və etibarlı kimyəvi tərkibli maddələrlə uzunömürlü olur. PRO CON IZO şirkəti olaraq, 11 illik təcrübəmiz əsasında həm Azərbaycan, həm də regional tikinti sektorunun inşaat sistemlərində təcrübəli mütəxəssis heyətinin fəaliyyəti sayəsində yüksək keyfiyyətli məhsul və xidmətlər təqdim edirik.
Əməkdaşlıq etdiyimiz şirkətlərin dünya standartlarına cavab verən məhsulları hazırda bir çox ölkələrdə binaların uzunömürlülüyünü və insanların rahatlığını təmin etməkdədir.

EN: Insulation systems at all stages of construction play an important role in order to fully meet the safety requirements, as well as aesthetic requirements of modern buildings. These systems are based only on high technology and are durable with reliable chemical ingredients. As a PRO CON IZO company, we provide high quality products and services on the basis of our 11-year experience thanks to the activity of an experienced staff in the construction systems of both Azerbaijan and the regional construction sector.
The products of the companies we cooperate with comply the current world standards, ensure the longevity and comfort of buildings in many countries.

RU: Системы изоляции играют важную роль на всех этапах строительства, чтобы современные здания могли полностью соответствовать требованиям безопасности, а также нашим эстетическим требованиям. Эти системы прочны только на основе высоких технологий и надежных химических веществ. Как компания PRO CON IZO, благодаря 11-летнему опыту, мы предоставляем высококачественную продукцию и услуги опытных специалистов в строительных системах как азербайджанского, так и регионального строительного сектора.
Продукция компаний, с которыми мы сотрудничаем, отвечает мировым стандартам, в настоящее время обеспечивает долголетие зданий и комфорт людей во многих странах.

Web: www.pcm.az

Rəy bildirin