“İnci” Psixoloji və Reabilitasiya Mərkəzi

Il boyu ŞƏHİD AİLƏLƏRİNƏ diaqnostika xidmətləri ödənişsiz, seanslar 50% endirimlidir!
Psixoloji seanslar;
Uşaq və yeniyetmələrdə – özünəqapanma, aqressiya, davranış pozuntusu, qardaş-bacı qısqanclığı, şiddətə meyillilik, təlimdə geriləmə və s;
Diqqət əksikliyi, Hiperaktivlik Sindromu, Autizm, Mutizm, Daun Sindromu, Psixi inkişaf ləngiməsi (PİL), Əqli gerilik, Uşaq Serebral İflici (USİ), Abiturientlərlə psixoloji iş, Ailə psixoterapiyası, Psixoloji Qrup terapiyası, Loqopedik məşğələlər; Dislaliya, Disqrafiya, Alaliya, Disleksiya probleminin aradan qaldırılması, Xüsusi KƏKƏLƏMƏ proqramı, Refleksoloji massaj, Duyğu bütünləmə terapiyası, Müalicəvi idman proqramı, Müalicəvi və bədii gimnastika, ART terapiya, Abiturient hazırlığı, Dil kursları.
Mərkəzimizdə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların reabilitasiyası həyata keçirilir. Psixoloq, loqoped, pedaqoq, idman, refleksoloq, duyğu bütünləmə bu proqrama aiddir.
Mərkəzimizdə seminar, treninq və iş görüşmələri üçün nəzərdə tutulan böyük akt zalı xidmət göstərir.

Diagnositcs are offered freely and clinical sessions are offered with 50% discount to FAMILIES OF MARTYRS all year round!
Psychological sessions:
For children and teenagers – introversion, aggression, behavioural disorder, sibling jealousy, proneness to violence, regression in education and etc.;
Attention deficit, Hyperactivity Syndrome, Autism, Down Syndrome, Psychological Development Regression (PDR), Mental Disability, Child Serebral Paralysis (CSP), Psychological Work with university entrant students, Family Psychotherapy, Psychological Group Therapy,
Logopedic Exercises: Elimination of Dyslalia, Dysgraphia, Alalia and Dyslexia problems, Special STUTTERING program, Reflexologic Massage, Sensory Integration Therapy, Therapeutic Sport Program, Therapeutic and Artistic Gym, ART Therapy, Preparation of university entrant students, Language Courses.
Our Center offers rehabilitation services to children in Spcial Need. This program includes Psychologists, Logopedists, Pedagogues, Sports, Reflexologists, and Sensory Integration.
There is a large conference room for workshops, trainings and business meetings in our Center.

Диагностика ДЛЯ СЕМЕЙ ШЕХИДОВ в течение года бесплатна, на сеансы предоставляется скидка 50%!
Психологические сеансы;
Для детей и подростков – замкнутость, агрессия, нарушение поведения, ревность к младшим братьям и сестрам, склонность к насилию, отставание в обучении и т.д.;
Дефицит внимания, синдром гиперактивности, аутизм, мутизм, синдром Дауна, задержка психического развития (ЗПР), умственная отсталость, детский церебральный паралич (ДЦП), психологическая работа с абитуриентами, семейная психотерапия, психологическая групповая терапия, логопедические занятия; устранение проблем с дислалией, дисграфией, алалией, дислексией, специальная программа по коррекции заикания, рефлексологический массаж, терапия по эмоциональной целостности, программа по лечебному спорту, лечебная и художественная гимнастика, арт-терапия, подготовка абитуриентов, языковые курсы.
В нашем центре проводится реабилитация детей, нуждающихся в особой заботе. В эту программу входят услуги психолога, логопеда, педагога, рефлексолога, эмоциональной целостности, а также спорт.
В нашем центре функционирует большой актовый зал, предназначенный для семинаров, тренингов и деловых встреч.

Etiketlər: psixoloq, psixi,  psixoterapevt, loqoped, inkishaf, mualicevi idman,

Rəy bildirin