AZ: Yüksək peşəkarlığa malik təcrübəli əməkdaşlardan formalaşmış kollektiv; mühasibat uçotunun müasir tələblərə uyğun qurulması və aparılması, vergi yükünün optimallaşdırılması, gömrük rəsmiləşdirmələrinin sürətləndirilməsi, miqrasiya məsələləri və digər hüquqi məsələlər üzrə təmsilçilik xidmətləri.

EN: A team of highly qualified specialists, formed from experienced staff; services for representation in the construction and maintenance of accounting in accordance with modern requirements, optimization of tax burden, acceleration of customs clearance, migration and other legal issues.

RU: Команда высококвалифицированных специалистов, сформированных из опытных сотрудников; услуги представительства в построении и ведении бухгалтерского учета в соответствии с современными требованиями, по оптимизации налогового бремени, ускорению таможенного оформления, миграционным вопросам и другим правовым проблемам.

Rəy bildirin