“Prizma Agency” Qrafik Dizayn və SMM sahəsində şirkətlərin tələblərini doğru bir şəkildə qarşılayıb, bu sahəyə yeni bir dəsti-xətt gətirmişdir.
Korporativ dizayn, sosial media üçün dizayn və şirkətinizin bütün dizayn işləri üçün qrafik dizayn xidmətləri təqdim edirik. Əməkdaşlarımız 10-15 illik təcrübəyə malik dizaynerlərdir.

Xidmətlərimiz:

Qrafik Dizayn Xidməti:
Brandbook Hazırlanması
Loqo Dizaynı
Kataloq Dizaynı
Qablaşdırma Dizaynı
Web Dizayn

SMM Xidməti
Google Reklamları

Peşəkar Foto çəkiliş
Peşəkar Video çəkiliş

Prizma Agency has properly met the demands of companies in the sphere of Graphical Design and SMM and has brought a new style to this sphere.
We offer services of corporate design, social media design, and graphical design for all design works of your company. Our personnel are qualified designers with experience of 10 to 15 years.

The services we offer:

Graphical Design Service:
Brandbook Development
Logo Design
Catalogue Design
Package Design
Web Design

SMM Service
Google Ads

Professional Photo Shooting
Professional Video Shooting

Агентство Prizma Agency надлежащим образом удовлетворило потребности компаний в области графического дизайна и SMM и привнесло новизну в эту область. Мы предоставляем услуги по корпоративному дизайну, дизайну для социальных сетей и графическому дизайну для всех дизайнерских работ вашей компании. Наши сотрудники – дизайнеры с опытом работы 10-15 лет.

Наши услуги:

Услуги по графическому дизайну:
Подготовка Brandbook
Дизайн Логотипа
Дизайн Каталога
Дизайн Упаковки
Веб-Дизайн

Услуги по SMM
Объявления Google

Профессиональная фотосъемка
Профессиональная видеосъемка

Sayta keçid: www.prizmaagency.az

Rəy bildirin