AZ: Estet MMC 1997- ci ildən Bakı şəhərində qurulmuşdur. Əsas fəaliyyət sahələrimiz elektrik, yanğın siqnalizasiya və sulu söndürmə sistemləri, havalandırma sistemləri, təhlükəsizlik, xəbəretmə və kamera sistemləri, mərkəzi səs və TV sistemləri, İT, telekom və rack kabinlər, İT server otaqları üçün rack kabinlər, İT server otaqları üçün yüksəldilmiş döşəmə, fiberoptik və digər struktur kabelləşdirmə və sonlanma sistemlərinin layihələndirilməsi, xəstəxana və tibb bacısı çağırış sistemləri, laboratoriya avadanlıqları, Generator, UPS, işləridir. Bundan əlavə, mühəndislərimiz sahədə işin keyfiyyətinə nəzarəti və görülən işin dəyərləndirilməsi haqqında hesabatların hazırlanması xidmətini də müştərilərə təqdim edir.
Məqsədimiz, Azərbaycanda qazanmış olduğumuz təcrübənin köməyilə fəaliyyət sahəmizdəki yüksək mövqeyimizi qorumaq, ən son texnologiyaları bazara təqdim və təmin etməkdir.
Missiyamız, Azərbaycan bazarında fəaliyyət göstərən digər struktur kabelləşdirmə, laboratoriya, elektrik və mexanika (isitmə, soyutma və havalandırma) avadanlıqlarının montaj və quraşdırma işləri ilə məşğul olan şirkətlərə lazım olan avadanlıq və məhsulları ən uyğun qiymət və yüksək keyfiyyətdə təmin etmək, mövcud lahiyələrdə podratçı şirkətlərə “açar təslimi” işlərini təyin olunan vaxtda təhvil verməkdir.

EN: Estet LLC has been established in Baku since 1997. The main fields of our activity are projecting electric, fire alarm and water quenching systems, ventilation systems, security, notification and camera systems, central sound and TV systems, IT, Telecom and rack cabins, rack cabins for IT server rooms, raised floors for IT server rooms, central sound and TV systems, fiber-optic and other structural cabling and termination systems, hospital and nurse call systems, laboratory equipment, generators, UPS. In addition, our engineers provide customers with quality control of the work in the field and preparation of reports on the evaluation of the work done.
Our objective is to maintain the achieved high position in the field of activity with the help of the experience gained in Azerbaijan, to introduce and provide the latest technologies to the market.
Our mission is to provide the necessary equipment and products at the most reasonable prices and high quality to the companies engaged in the installation and adjustment of other structural cabling, laboratory, electrical and mechanical (heating, cooling and ventilation) equipment in the Azerbaijan market, and to deliver “turnkey” works to contractor companies within the existing projects at the appointed time.

RU: ООО Estet основано в 1997 году в городе Баку. Основными сферами деятельности являются: проектирование генераторов, ИБП, электрических систем, систем пожарной сигнализации и водяного пожаротушения, систем вызова больницы и медсестры, систем вентиляции, лабораторного оборудования, систем безопасности, оповещения и камер, кабин IT, телекоммуникаций и стеллажей, IT серверных кабин, фальшполов для IT серверных кабин, систем центрального звукового и TV-систем, волоконно-оптических и других систем структурной кабелизации и отделки. Кроме того, наши инженеры предоставляют клиентам услуги по контролю качества работы в отрасли и подготовке отчетов об оценке проделанной работы.
Наша цель – защитить нашу высокую позицию в сфере деятельности, представить на рынок новейшие технологии с помощью опыта, полученного в Азербайджане.
Наша миссия – обеспечить наиболее подходящую цену и высокое качество оборудования и продукции, необходимого компаниям, занимающимся монтажом и установкой лабораторного, электрического и механического оборудования (отопление, охлаждение и вентиляция), действующего на рынке Азербайджана, в установленные сроки сдать подрядным компаниям работы «под ключ».

Sayta keçid: estet.az

Rəy bildirin