Proven Time To Light

AZ: Biz, PROVEN TTL reklam və istehsal şirkəti olaraq, uzun illərdir ki, xidmətlərimizlə müştəriləri məmnum etmək üçün smart həllər formalaşdırır, strateji yanaşmalar həyata keçirir və sağlam komanda şəklində bütün gücümüzlə çalışırıq.
Eyni zamanda, müştərilərimizə məqsəd və hədəflərinə çatmaqda bir köməkçi missiyamızı yerinə yetiririk. Məhz buna görə də, şirkətlərin əksəriyyəti ilə uzunmüddətli biznes əlaqələrimiz formalaşmışdır.
Bizimlə əməkdaşlıq Sizə aşağıdakıları vəd edir:
Operativ və düzgün yanaşma, Strateji və kreativ həllər, Tələbə uyğun nəticə, Məmnuniyyət
Xidmətlərimiz:
-İnnovativ reklam həlləri
-Reklam kampaniyalarının təşkili, merçandayzinq, promoter xidməti, tədbirlərin təşkili
-Reklam materiallarının istehsalı, sərgi və digər stendlərin hazırlanması, vinil və banner çapı.
Tikinti sektoru üçün xidmətlərimiz: TV+radio reklam, 2/3D videoların hazırlanması, Kataloq dizaynı, Maket hazırlanması, Fasad və daxili reklamların hazırlanması

EN: We, as PROVEN TTL advertising and manufacturing company, have been working with all our strength in the form of smart solutions, strategic approaches and healthy team to make customers satisfied with our services for many years.
At the same time, we perform an assistant mission in achieving our clients goals and objectives. That is why our long-term business relations with the majority of companies have been formed.
Cooperation with us promises you the following:
Prompt and correct approach, Strategic and creative solutions, result in demand, satisfaction
Our services:

 • Innovative advertising solutions
 • Advertising campaigns, merchandising, promotion services, events organization
 • Production of advertising materials, exhibition and other stands, vinyl and banner printing.
  Our services for the construction sector: TV+radio advertising, 2D/3D video production, catalog design, model making, facade and interior advertising

RU: Мы, как рекламная и производственная компания PROVEN TTL, уже много лет формируем смарт-решения для удовлетворения клиентов нашими услугами, реализуем стратегические подходы и прилагаем все усилия посредством здоровой команды.
В то же время мы выполняем вспомогательную миссию по достижению целей наших клиентов. Именно поэтому у нас сложились долгосрочные деловые отношения с большинством компаний.
Сотрудничество с нами обещает вам следующее:
Оперативный и правильный подход, стратегические и креативные решения, результат согласно требованиям, удовлетворение
Наши услуги:

 • Инновационные рекламные решения
 • Организация рекламных кампаний, мерчандайзинг, услуги промоторов, организация мероприятий
  -Производство рекламных материалов, изготовление выставочных и других стендов, печать винила и баннеров.
  Наши услуги для строительного сектора: ТВ + радиореклама, 2/3D-видео, дизайн каталогов, разработка макетов, изготовление фасадов и внутренней рекламы

Sayta keçdi: proventtl.com

Rəy bildirin