AZ: “Prof-Dez” IPM MMC şirkəti artıq 2009-cu ildən İctimai Sağlamlığın qorunması sahəsində öz peşəkar xidmətlərini təklif edir. Bu istiqamətdə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin ISN/L-275 saylı lisenziyasına əsasən, respublika ərazisində profilaktik və cari dezinfeksiya, dezinseksiya, deratizasiya, həmçinin ilanlar və digər sürünənlərə qarşı kimyəvi və mexaniki üsullarla işlər aparır.
Dezinseksiya – Həşərat populyasiyalarına kimyəvi və mexaniki üsullarla nəzarət
Deratizasiya – Gəmirici populyasiyalarına kimyəvi və mexaniki üsullarla nəzarət
Dezinfeksiya – Patogen mikroorqanizmlərə nəzarət

“Prof-Dez ”IPM MMC şirkətinin peşəkar səviyyədə dayanıqlığı üçün tələb olunan üstün cəhətləri:
Böyük iş təcrübəsinə yiyələnmiş ixtisaslaşmış həkim, bioloq-entomoloq və dezinfektorlardan ibarət geniş işçi strukturu: Bu, öz növbəsində böyük həcmli və çoxşaxəli işlərin operativ aparılmasında mühüm rol oynayır.
Keyfiyyət və zəmanətə əsaslanaraq, özəl və dövlət strukturları ilə müqavilələr bağlayaraq böyük iş təcrübəsi
Böyük maliyyə dövriyyəsinə malik olması və bunun isə öz növbəsində maddi və texniki bazanın lazımi səviyyədə təşkil olunmasında rolu. (Avropa və ABŞ-ın qabaqcıl şirkətlərinin istehsal etdiyi kimyəvi preparatlardan və avadanlıqlardan istifadə olunaraq daim yüksək keyfiyyət əldə edilir).

EN: “Prof-Dez” IPM LLC has been offering its professional services in Public Health since 2009. The LLC is operating in this field covering preventive and current disinfection, desinfestation, deraturation, as well as chemical and mechanical works against snakes and other reptiles in the territory of the Republic according to the License # ISN/L-275 of the Ministry of Health of the Republic of Azerbaijan.
Disinsection – Chemical and mechanical control over insect population
Deratization – Chemical and mechanical control over rodent population
Disinfection – Control over pathogenic microorganism

Advantages of “Prof-Dez” IPM LLC needed for its professional sustainability:

Full personnel consisting of specialized physician, biologist-entomologists and dezinfectors with extensive work experience, which is of great importance in operative implementation of large-scale and multiple works. 
Long work experience of concluding contracts with private and state agencies based on quality and warranty. 
High financial turnover and proper logistical base (achievement of high quality using chemicals and equipment produced by leading companies of Europe and the USA).   

RU: Компания IPM ООО Prof-Dez уже с 2009 года предлагает свои профессиональные услуги в области охраны общественного здоровья. В этом направлении, согласно лицензии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики № ISN/L -275, на территории республики компанией проводятся профилактические и текущие работы по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, а также борьбы против змей и других пресмыкающихся химическими и механическими методами.
Дезинсекция – химический и механический контроль популяций насекомых
Дератизация – химический и механический контроль популяций грызунов
Дезинфекция – контроль патогенных микроорганизмов)

Преимущества IPM ООО Prof-Dez, необходимые для профессиональной устойчивости:
Широкая рабочая структура, состоящая из врачей, биологов-энтомологов и дезинфекторов, имеющих большой опыт работы, играет важную роль в оперативном проведении крупномасштабной и всесторонней работы.
Заключение договоров с государственными структурами на основе качества и гарантии и большой опыт работы
Наличие финансового оборота, в свою очередь, играет большую роль в организации материальной и технической базы на должном уровне (с использованием химических препаратов и оборудования, производимых ведущими компаниями Европы и США, всегда достигается высокое качество).

Rəy bildirin