2016-cı ildən fəaliyyətə başlamış “PM Akademiya” Psixoloji Xidmət və Uşaq İnkişaf Mərkəzi fəaliyyəti dövründə bir çox insanlara və müəssisələrə uzman mütəxəssisləri ilə xidmət göstərmiş, yerli və beynəlxalq səviyyədə seminar, təlim və konfranslar təşkil etmişdir. Yüksək keyfiyyət və güvənli xidmət prinspilərinə daim əməl edən “PM Akademiya” Sizlərə aşağıdakı xidmətləri təklif edir.
-Müasir cəmiyyətdə uşaqlar, gənclər və ailələr, eyni zamanda xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara, gənclərə və ailələrə bu sahə ilə bağlı ehtiyaclarının təmin edilməsi üçün lazımi dəstəyin, bilik, bacarıq və informasiyaların verilməsi;
-Korreksiyaedici təhsilin müxtəlif sahələrində mövcud mütəxəssislərin potensiallarının və praktik təcrübələrinin artırılması;
-Cəmiyyətin bu sahədə maarifləndirilməsi və həssaslığının artırılması ;
-Psixoloji dəstəyə ehtiyacı olan hər kəsə lazımi dəstəyin göstərilməsi ilə onların rifahının yaxşılaşmasına töhvə vermək.
Xidmətlərimiz: Psixoloji ximətlər; Təlim və Seminarlar; Uşaq İnkişaf proqramları; Uşaq Reabilitasiyası.

Since 2016, “PM Academy” Psychological Service and Child Development Center has served many people and enterprises through specialists, organized seminars, trainings and conferences at local and international level. “PM Academy”, which constantly sticks to high quality and reliable service principles, offers you the following services.

 • Providing the necessary support, knowledge, skills and information to the children, youth and families in the modern society, as well as children, youth and families that are in need of special care;
 • Increase the potential and practical experience of existing specialists in various fields of Corrective Education;
  -İncreasing awareness and sensitivity of the society in this field ;
 • To contribute to the improvement of their well-being by providing the necessary support to everyone who needs psychological support.
  Our services: psychological services; Training and Seminars; Child Development Programs; Child Rehabilitation.

В период деятельности Центр психологической службы и развития детей “PM Academy”, который начал свою деятельность с 2016 года, обслуживал многих людей и предприятия, посредством экспертов, организовывал семинары, тренинги и конференции на местном и международном уровне. Постоянно следуя принципам высокого качества и надежного обслуживания, PM Academy предлагает вам следующие услуги.

 • Предоставление необходимой поддержки, знаний, навыков и информации в современном обществе детям, молодежи и семьям, а также детям, нуждающимся в особой заботе, молодежи и семьям для обеспечения их потребностей в этой сфере;
 • Повышение потенциала и практического опыта специалистов в различных областях коррекционного образования;
 • Просвещение и повышение чувствительности общества в этой области ;
 • Вносить вклад в улучшение благосостояния путем оказания необходимой поддержки всем, тем кто нуждается в психологической поддержке.
  Наши услуги: психологическая защита; обучение и семинары; программы развития детей; детская реабилитация.

Rəy bildirin