KOBİA Azərbaycan

AZ: Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) ölkədə mikro, kiçik və orta biznesin inkişafına dəstək göstərmək, iqtisadiyyatın inkişafında KOB-ların rolunu artırmaq məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 dekabr 2017-ci il tarixli Fərmanı ilə təsis edilmiş publik-hüquqi şəxsdir. KOBİA biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasında iştirak, biznesə dövlət xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi və KOB maraqlarının müdafiəsi, KOB-ların bilik və innovasiyalara, satış bazarlarına və maliyyə resurslarına çıxışının yaxşılaşdırılması kimi istiqamətlərdə sahibkarlara informasiya, məsləhət, təlim-tədris, əlaqələndirmə və s. dəstək və xidmətlər göstərir. Agentlik mikro, kiçik vә orta biznesin yaradılmasından başlayaraq, sahibkarlıq fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsinə qәdәr olan bütün mәrhәlәlәrdә dövlət dəstəyi mexanizmləri və Agentliyin göstərdiyi xidmətlər çərçivəsində KOB-lara dəstək olur, bu sahədə dövlət qurumları ilə sahibkarlar arasında körpü rolunu oynayır.

EN: The Small and Medium Business Development Agency is a public legal entity established by the Decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated December 28, 2017 to support the development of micro, small and medium-sized businesses (SMB) and enhance the role of SMBs in economic development.
SMBDA provides information, consultancy, legal assistance, protection of interests, training, coordination, and other support in areas such as improvement of public services provided to the private sector, protection of SMBs’ interests, development of SMBs’ access to knowledge, innovation, access to sales markets and financial resources.
Within the framework of the state support mechanisms and its own services the support provided by the SMBDA ranges from business establishment to business development, acting a bridge between state authorities and entrepreneurs.

RU: Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (АРМСБ) является юридическим лицом публичного права, учрежденным Указом Президента Азербайджанской Республики от 28 декабря 2017 года для поддержки развития микро, малого и среднего бизнеса и повышения роли МСБ в экономическом развитии.
Агентство предоставляет информацию, консультации, юридическую помощь, защиту интересов, обучение, координацию и другую поддержку в таких направлениях, как улучшение услуг предоставляемых государством частному сектору, защита интересов МСБ, улучшение доступа МСБ к знаниям, инновациям, рынкам сбыта и финансовым ресурсам.
АРМСБ оказывает поддержку МСБ через механизмы государственной поддержки и услуги на всех стадиях с начало создания микро, малого и среднего бизнеса до стадии развития и выполняет роль моста между государственными органами и предпринимателями.

Sayta keçid: smb.gov.az

Rəy bildirin