Aqroqrup bioloji müdafiə

AZ: AQROQRUP MMC Azərbaycanda tərəvzçiliklə məşğuldur. Yerləşdiyi Xəzər rayonu ərazisində yerli əhalini iş yerləri ilə təmin edib, yetişdirilmiş məhsulu yerli və xarici bazara satışa cixarır. Şirkət müxtəlif növ tərəvəz şitilləri yetişdirir və tərəvəzçiliklə məşğul olan kənd təsərrüfatı obyektləri ilə müqavilə bağlayıb, onları şitillərlə təmin edir. Aqroqrup MMC Türkiyənin “Biobest” şirkəti ilə bağlanmış müqavilə əsasında Azərbaycanda bioarıları (tozlandırma üçün istifadə edilir, məhsuldarlığın artmasında böyük rol oynayır) və faydalı böcəkləri (ziyanveriçi həşərətların qarşısını alır) təqdim edir. Bundan əlavə, bizim şirkət gübrə və bitki dərmanlarının şatışı ilə də məşğul olur.

EN: AGROGRUP LLC is engaged in vegetable growing in Azerbaijan. It provides jobs to its local population in the territory of Khazar district, and sells its products to local and foreign markets. The company operates various types of vegetable seedlings and contracts with agricultural facilities engaged in vegetable production, providing them with seedlings. Agrogrup LLC presents bio-bees (used for pollination, plays a big role in increasing productivity) and useful insects (prevents harmful insects) in Azerbaijan under the contract with Turkey’s “Biobest” company. In addition, our company also deals with the sales of fertilizers and herbal medicines.

RU: ООО AGROGRUP занимается овощеводством в Азербайджане. На территории Хазарского района местные жители обеспечены рабочими местами, выращенная продукция продается на местном и внешнем рынках. Компания занимается выращиванием рассады различных видов овощей и заключает контракт с сельскохозяйственными объектами, занимающимися овощеводством, поставляет их рассадой. ООО Aqroqrup предоставляет в Азербайджане био-пчел (используются для опыления, играют большую роль в повышении урожайности) и полезных насекомых (предотвращает вредителей) на основе договора с турецкой компанией Biobest. Кроме того, наша компания занимается продажей удобрений и растительных препаратов.

Rəy bildirin